Facebook Marketing

Chuyên mục Facebook Marketing chia sẻ về tư duy làm marketing trên Facebook, cả tự nhiên lẫn trả phí. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào kỹ thuật chạy quảng cáo Facebook, mà sẽ hướng dẫn cách xây dựng cộng đồng trên Facebook sao cho hiệu quả để có thể khai khác lâu dài.