Template

Kế hoạch nội dung

Nhận ngay mẫu kế hoạch nội dung chi tiết giúp bạn dễ dàng tạo kế hoạch nội dung và đo lường hiệu quả

Trong template này bạn sẽ có:

– Hướng dẫn lên mục tiêu và thông điệp truyền thông hiệu quả

– Hướng dẫn nghiên cứu khách hàng, sản phẩm và đối thủ chi tiết

– Lựa chọn định dạng và lên kế hoạch chi tiết theo từng ngày

Template content