Level C

Level C dành cho những bạn đã có trải nghiệm nhất định với digital marketing ở một vài mảng/kênh, cần tìm hiểu cách phối hợp làm đa kênh. Ở Level này, chúng tôi tập trung chia sẻ về tư duy hơn là kỹ thuật, và Level này không dành cho các bạn làm digital dưới 2 năm.

Loading...