DNK Marketing Note

DNK Marketing Note – Tuần 05 Năm 2024

Chào bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Đức, anh em trong ngành hay gọi là Đức Ngộ Không. Tôi là Founder và CEO của ABC Digi. Trong quá trình làm nghề và đào...

DNK Marketing Note – Tuần 04 Năm 2024

Chào bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Đức, anh em trong ngành hay gọi là Đức Ngộ Không. Tôi là Founder và CEO của ABC Digi. Trong quá trình làm nghề và đào...

DNK Marketing Note – Tuần 03 Năm 2024

Chào bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Đức, anh em trong ngành hay gọi là Đức Ngộ Không. Tôi là Founder và CEO của ABC Digi. Trong quá trình làm nghề và đào...

DNK Marketing Note – Tuần 02 Năm 2024

Chào bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Đức, anh em trong ngành hay gọi là Đức Ngộ Không. Tôi là Founder và CEO của ABC Digi. Trong quá trình làm nghề và đào...

Loading...